Obchodní podmínky 

Dodavatel:

Luboš Krch
Nedbalova 2146
Tábor
390 01

IČ: 40696952
DIČ: 6509212017

Ceny a platnost nabídky

Ceny jsou uváděny včetně DPH 20% a jsou koncové.
Součástí dodávky je řádný prodejní a záruční doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané a objednávku potvrzenou, platí cena, za kterou jste zboží objednali bez ohledu na změny a to po dobu 5 dnů od potvrzení objednávky, tato doba může být prodloužena dohodou s odpovědným pracovníkem expedice zboží naší společnosti.

Potvrzení objednávky

Internetová objednávka spotřebitele má status uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Je archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky.
Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky.

Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Objednávku můžete stornovat emailem. Stačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás (optimálně odpovědí na email „potvrzení o přijetí Vaší objednávky“ automaticky generovaný a zaslaný v okamžiku obdržení objednávky).
Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

V případě, že prodávající není schopen vybavit objednávku zákazníka a to zcela, nebo z části, pak se prodávající zavazuje kontaktovat zákazníka a domluvit se na dalším postupu.
V případě, že zákazníka nelze kontaktovat, vyhrazuje si prodávající právo objednávku, kterou nelze zcela vybavit, zrušit. V případě, že lze vybavit jen část objednávky, vyhrazuje si prodávající právo zrušit jen část objednávky.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem.

Právo na odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo dle zákona 367/2000 Sb. na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku. Toto právo se vztahuje na spotřebitele.
Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. V případě uvedení plných fakturačních údajů (včetně IČ/DIČ) zákazníkem, se prodej řídí obchodním zákoníkem.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
 6. spočívajících ve hře nebo loterii.

Uplatní-li Spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle výše uvedeného, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladu spojených s vrácením zboží (§53 odst. 10 Občanský zákoník) nebo je-li hodnota plnění smlouvy snížena (došlo k částečnému spotřebování, opotřebování či neúplnému vrácení zboží), je Spotřebitel povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích (§458 Občanský zákoník).
Odstoupení od smlouvy je vhodné oznámit dodavateli písemnou formou, přiloženou k vrácenému zboží.
Dodavatel je povinen vrátit bezodkladně částku zaplacenou za zboží po odečtení nákladů spojených s vrácením zboží. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku! Vzhledem k tomu že ji dodavatel nemůže takto zkontrolovat, při zaslání na dobírku dodavatel zásilku nepřevezme a nechá vrátit zpět zasilateli.
V případě prodeje zboží v akci s doplňkovým předmětem, tvoří tento předmětem také součást dodávky. V případě vrácení zboží se vratka vztahuje i na tento doplňkový předmět. Pokud nebude se zbožím vrácen, bude poškozen případně jinak znehodnocen, prodávající si vymiňuje právo odečíst od ceny vráceného zboží náklady na pořízení případně uvedení do původního stavu doplňkového předmětu a to až do výše běžné nákupní ceny takového předmětu v době prodeje akčního zboží.
Rozpor s kupní smlouvou

Zákazník má právo nechat prodávajícího uvést prodávaný produkt do stavu, uvedeném v kupní smlouvě dle §616, pokud došlo k rozporu s kupní smlouvou, výměnou věci nebo její opravou, v případě že toto není možné, odstoupit od kupní smlouvy a to v případě, že kupující o rozporu s kupní smlouvou nevěděl nebo rozpor sám nezpůsobil.

 

Platební podmínky

Prostřednictvím přepravní společnosti PPL CZ s.r.o.
Dopravní podmínky jsou k dispozici na Internetových stránkách PPL CZ s.r.o. – odkaz na (www.ppl.cz)
Při zasílání zboží hradí náklady na přepravu kupující.
Způsob dodání
Zboží zasíláme i prostřednictvím přepravní společnosti dodací adresu zadanou při vyplnění objednávky a to standardně na dobírku, není li smluven jiný způsob platby a přepravy. K přepravě využíváme služeb dodávkové služby PPL. Předpokládaný čas doručení zásilky Vám bude sdělen na vyžádání pracovníkem expedice v okamžiku telefonického potvrzení objednávky.
Cena za dopravu je 130,- Kč včetně DPH.
Cena za dopravu je účtována u objednávek do 3 000,- Kč včetně.
Doprava zdarma je u objednávek přesahujících částku 3 000,- Kč.
Při zasílání zboží na Slovensko účtujeme dopravu 500 ,- Kč včetně DPH.

Poškození zásilky přepravcem

Příjemce je povinen při přebírání zásilky od přepravce provést kontrolu, zda je obal neporušený a zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.
Pokud zásilka při přejímce vykazuje zjevné známky poškození, nechejte si balík vybalit a zkontrolujte zboží spolu s dopravcem.
Pokud jsou při přejímce zjištěny zjevné vady na balíku i na zboží samotném, odpovídá příjemce za to, aby tyto skutečnosti byly oznámeny písemně v okamžiku doručení PPL. V případě, že tuto skutečnost zjistíte do dvou pracovních dní od doručení zásilky, můžete se obrátit přímo na přepravce přes jejich reklamací formulář:
http://www.ppl.cz/main2.aspx?cls=reklamace

Záruka

Na zboží se vztahuje záruka 24 měsíců.
Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží kupujícímu.
Záruka je uplatnitelná na základě předložení záručního listu, který obdržíte při zakoupení zboží. Záruka, kterou společnost zákazníkovi poskytuje po dobu záruční doby se vztahuje na veškeré výrobní a materiálové vady, které se u výrobků projevily po dobu záruční doby. Dále se vztahuje na vady, které nebyly způsobeny neodborným zásahem nebo neodborným zacházením s modelem a dalšími díly.
Záruka se nevztahuje na vznik závad v přímé souvislosti s takovým způsobem používání výrobku, které není v souladu s obecnými právními předpisy, které provoz konkrétního výrobku upravují, nebo nejsou v souladu s návody na použití zboží.
Rovněž se záruka nevztahuje na zboží, u kterého byl zjištěn zásah ze strany jiné společnosti nebo jiný neodborný zásah. V takovém případě naše firma negarantuje dodržení všech záručních podmínek!
Pokud zjistíme jakýkoliv zásah do zboží, nemusí být záruka uznána!
Záruka na všechny modely a další díly je uplatnitelná pouze u naší firmy!Reklamační řád:


Všeobecná ustanovení
 1. Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při provádění záručních a pozáručních oprav.
 2. Reklamační řád se vztahuje na zboží a služby, zakoupené u subjektu Luboš Krch a jehož reklamace je v souladu s tímto reklamačním řádem.
 3. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

Nárok na uplatnění záruky
 1. Kupující má právo uplatnit záruku na zboží, které vykazuje vady zboží, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
 2. Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.
 3. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.
 4. Prodávající, ve smyslu platných zákonů, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné se srovnatelnými technickými parametry.
Délka záruky
 1. Prodávající, ve smyslu platných zákonů, poskytuje na nové zboží záruku 24 měsíců.
 2. Plnění záruční doby začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.


Ceník oprav
 1. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma.
 2. V případě neoprávněné reklamace nejsou zákazníkovi účtovány žádné poplatky
Způsob provedení reklamace
 1. Jedná-li se o vadu odstranitelnou, bude reklamace řešena následujícím způsobem:
  1. prodávající vadu odstraní a to bez zbytečného odkladu, nebo
  2. prodávající vadnou věc vymění za věc bez vady
 2. Jedná li se o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být věc řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vyřeší reklamaci:
  1. výměnou věci za věc jinou funkční stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
  2. v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, uzavře reklamaci vystavením dobropisu na vadnou věc.
 3. Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení Vám sdělí na základě čísla reklamačního nebo servisního protokolu odesílatele zodpovědný pracovník.
 4. Reklamované zboží zaslané zákazníkem na náklady (jakákoliv dobírka) prodávajícího nebo na jinou adresu, než je adresa provozovny, (např. nádraží ČD atd.) nebude přijato, ale bude vráceno zpět na náklady zákazníka.
 5. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze k popisu závady uvedeného zákazníkem.

 

 

Zboží v akční nabídce:

 

V případě prodeje zboží v akci s doplňkovým předmětem, tvoří tento předmět také součást dodávky. V případě vrácení zboží se vratka vztahuje i na tento doplňkový předmět. Pokud nebude se zbožím vrácen, bude poškozen nebo jinak znehodnocen, prodávající si vymiňuje právo odečíst od ceny vráceného zboží náklady na pořízení, případně uvedení do původního stavu doplňkového předmětu a to až do výše běžné nákupní ceny takového předmětu v době prodeje akčního zboží.

 

 

 
Login
TIP - doporučujeme 
!TUNINGOVÉ STŘÍBRNÉ TLUMIČE PRO HPI SAVAGE!
!VYCHYTÁVKA PRO VAŠEHO MONSTERA - SPINNERY DISKŮ!